Czym jest mądrość

Gdy ktoś znany ze swojej mądrości czyni bardzo niemądrą rzecz, jest to łatwo zauważalne. Czasem to posunięcie może mieć poważne konsekwencje, ponieważ osobie, która dostała wiele mądrości, zostało powierzone wiele odpowiedzialności.

Na podstawie życia Salomona poznajemy trzy rodzaje mądrości.

(5) W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie. I rzekł Bóg: Proś, co ci mam dać? (6) Salomon odrzekł: Ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego, że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie jak to jest dzisiaj. (7) Teraz tedy Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca, ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. (8) A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. (9) Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? (10) I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. (11) Toteż rzekł Bóg do niego: Dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, (12) przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem: Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przez tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. (13) Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. (14) A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni.

I Królewska 3,5-14 (BW)

Salomon dokonuje mądrego wyboru

Do Salomona zostało skierowane pytanie, jakie każdy z nas chciałby usłyszeć: „Proś, co ci mam dać?” Salomon mógł poprosić o bogactwo, moc i zdrowie. Zamiast tego pomyślał o ludziach, za których był odpowiedzialny i dlatego poprosił o mądrość oraz rozumne serce, aby umiał sądzić ludzi i rozróżniać między dobrem i złem (w. 9). Salomon dokonał tego wyboru nawet zanim Bóg zadał mu to pytanie. Wybór Salomona i jego odpowiedź na pytanie Boga były mądre.

Ta mądrość jest związana z koncentrowaniem się na innych. Salomon nie stawia siebie samego, swojego własnego bogactwa czy dobrobytu na pierwszym miejscu, ale czyni swój naród, za który jest odpowiedzialny, swoim priorytetem.

Czy posiadamy taką mądrość? Czy nasze spojrzenie jest wystarczająco skoncentrowane na innych i czy we właściwy sposób prowadzimy nasze sprawy?

Salomon korzysta z Bożej mądrości

Bogu podobała się odpowiedź Salomona (w.10). Właśnie dlatego da mu to, o co poprosił. Salomon otrzyma mądrość od Boga, która przewyższy mądrość wszystkich ludzi przed i po nim (w.12). Jest to ponadnaturalna mądrość. Bóg mu ją da jako odpowiedź na modlitwę.

My również możemy otrzymać mądrość od Boga do naszego życia. List Jakuba 1,5 mówi, że zawsze możemy prosić o mądrość. Bóg da nam mądrość chętnie i bez wypominania. Skorzystaj z tej mądrości. Nie musimy podejmować wszystkich decyzji sami. Kiedy prosimy Boga, dostajemy mądrość z góry, tak jak Jego Słowo obiecuje.

Salomon i jedyne źródło mądrości

Trzecia lekcja o mądrości Salomona jest smutna. Jest ona też poważnym ostrzeżeniem. Prawdziwa mądrość zaczyna się od poznawania Boga i posłuszeństwa Jego Słowu. W rozważanym tu fragmencie Biblii czytamy, że Bóg od razu daje Salomonowi pewien warunek (w.14). Zabrania mu służyć bożkom. Kiedy Salomon jednak tak czyni, Boga ogarnia złość i odbiera On Salomonowi królestwo. Salomon porzucił źródło swojej mądrości.

W wielu miejscach Biblii (Hiob 28,28, Ps 111,10 i np. Przysł 1,7) napisano: „Bojaźń Pana jest początkiem poznania”. Kiedy boimy się Pana, jesteśmy Mu posłuszni i staramy się wykonywać Jego wolę, będziemy wzrastać w mądrości. Z tą mądrością możemy być błogosławieństwem dla wielu ludzi, na chwałę Bogu.

Bądźmy więc mądrzy. Po pierwsze, nie żyjąc jedynie dla siebie samych. Co więcej, prośmy Boga o mądrość i korzystajmy z niej. W końcu, z bojaźnią, pozostańmy posłuszni Bogu i czerpmy ze Źródła Mądrości.