Bóg używa Biblii w naszym życiu

Biblia określa się sama jako Słowo Boże, Prawda, Jego natchnione Słowo. Bóg używa swojego Słowa, aby dotrzeć do ludzi i przyprowadzić ich do wiary w Jezusa Chrystusa, aby pomóc wierzącym wzrastać w wierze i prowadzić ich przez życie.

Ludzie przychodzą do wiary przez Biblię

(14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? (15) A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!

Rzymian 10,14-15 (BW)

Dobre nowiny wspomniane w ostatnim wersie są szczegółowo opisane i wyjaśnione w całej Biblii. Mówią nam, co Bóg uczynił, aby ludzie mogli być z Nim w relacji. Ona zaś jest możliwa przez to, co Jezus Chrystus uczynił dla nas, umierając na krzyżu.

Ludzie wzrastają w wierze przez Biblię

Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

Jana 17,17 (BW)

Bóg używa swojego Słowa, aby przemieniać życie tych, którzy złożyli swoje zaufanie w Jezusie Chrystusie i pojednali się z Bogiem. Takie osoby wzrastają, czytając Biblię. Będą coraz bardziej przypominać tych, którymi Bóg zamierzył, aby byli, gdy ich stworzył.

Ludzie są prowadzeni przez Biblię

Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim

Psalm 119,105 (BW)

Biblia od wieków inspiruje wierzących i niewierzących. Kiedy wierzący czytają Jego Słowo, pojawia się pragnienie, aby czynić to, co Ono mówi. Biblia jest jak kompas, który pomaga odnaleźć drogę, gdy jest ciemno.

Sam Bóg używa Biblii, aby mówić do ludzi, przyciągnąć ich bliżej siebie i pokazać im drogę. Możemy być pewni, że jesteśmy w centrum Jego woli, kiedy idziemy tą drogą – drogą, która ostatecznie doprowadzi nas do życia wiecznego z Nim.