Boże Słowo będzie trwać

Studium „Czytaj, żyj i przekaż innym” (na naszej stronie internetowej) pokazuje, że Ezdrasz cieszył się Bożą opieką, bo traktował Słowo Boże z rozwagą. Studiował Go, stosował i nauczał innych. Jezus Chrystus mówi dokładnie to samo, przy czym kładzie akcent w nieco innym miejscu.   

(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. (18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. (19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

Ew. Mateusza 5,17-19 (BW)

Każda litera jest ważna

Ktokolwiek myśli, że Stary Testament nie jest już aktualny, myli się. W powyższych słowach Jezus mówi, że żadna litera w Biblii nie zostanie usunięta. Każdy werset jest zainspirowany przez Boga (II Tym 3,16) i Pan Jezus mówi, że każdy pozostanie aktualny, aż wszystko się wypełni. 

Unieważnienie jest niezdrowe

W naszym życiu możemy unieważnić wersety, które, według naszej opinii, zbyt bezpośrednio do nas przemawiają. Nadajemy im różne znaczenie albo odkładamy je na półkę, abyśmy tylko nie musieli słuchać. Zapominamy, że te wersety są tam dla naszego dobra, dla naszego duchowego zdrowia. Ktokolwiek, kto czyta Słowo Boże i żyje według Niego, będzie wzrastał duchowo i dozna uzdrowienia.  

Przestrzeganie i uczenie się skutkuje szacunkiem  

Ktokolwiek, kto nie odkłada na bok Słowa Bożego, ale przestrzega Je i przekazuje innym, będzie szanowany w Królestwie Nieba. Biblia mówi o Samuelu i Jezusie Chrystusie, że byli szanowani, gdy byli młodzi (zob. I Sam 2,23, Ew. Łukasza 2,52). To samo zostało powiedziane o pierwszych uczniach Jezusa (Dz. Ap. 2,47). Wiemy, że jest to możliwe również dla nas - dzisiaj.
Traktujmy każdy werset ze Słowa Bożego poważnie i rozprzestrzeniajmy piękny zapach wokół siebie, stosując i przekazując Jego Słowo dalej.

Biblia: Ewangelia Mateusza Słowa kluczowe: Biblia, Boże Słowo, Edukacja